submitting articles for this site

If you wish to have any news relating to services for children and their families published onto this site please forward items to PAVO via email: info@pavo.org.uk. Preferably send attachments in Word or publisher rather than pdf format.

If you wish to have further information about anything appearing here please do contact PAVO via the HelpDesk email: info@pavo.org.uk or phone: 0845 009 3288

If any of the links to documents, surveys or other websites don't work please do let us know and we will try again.

See our Sister Blog: PAVO Powys Play Partnership -http://powysplaypartnership.blogspot.co.uk/


Friday, 17 November 2017

Consultation - Secure Accommodation and Placement of Children out of Area.

The Welsh Government consultation on Secure Accommodation and Placement of Children out of Area is closing on 27th November. Has your organisation commented?

They are consulting on changes to local authorities’ duties in relation to cross-border placements in secure accommodation, and other out of area placements for looked after children.  
The changes cover secure placements in Scotland and notification of emergency out of area placements
Children in Wales – Early Years Conference
Wednesday 6th December. The Angel Hotel Cardiff 9.30am – 4.30pm

Children in Wales' Early Years conference 2017 will focus on research, policy and interventions around children's creativity, resilience and wellbeing.  We aim to contribute to current debates on how to mitigate the effects of adverse childhood experiences.  We have an exciting line up of speakers and workshop facilitators which will offer delegates the opportunity to hear about and debate on a range of views about how early years services should be responding to meeting children's needs.  
We will also be offering workshops focusing on interventions that can support creativity, resilience and wellbeing.


Bydd cynhadledd Blynyddoedd Cynnar Plant yng Nghymru 2017 yn canolbwyntio ar ymchwil, polisi ac ymyriadau sy'n ymwneud â chreadigrwydd, gwydnwch a llesiant plant. Ein nod yw cyfrannu at drafodaethau cyfredol ynghylch sut mae lliniaru effeithiau profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACEs). Mae gennym gyfres gyffrous o siaradwyr a hwyluswyr gweithdai, a fydd yn rhoi cyfle i'r cynadleddwyr glywed am amrywiaeth o safbwyntiau ynghylch sut dylai gwasanaethau blynyddoedd cynnar fod yn ymateb i ddiwallu anghenion plant, a thrafod y safbwyntiau hynny. 

Byddwn ni hefyd yn cynnig gweithdai sy'n canolbwyntio ar yr ymyriadau sy'n gallu cefnogi creadigrwydd, gwydnwch a llesiant. Cynhadledd Blynyddoedd Cynnar 2017

Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Bill

Annwyl gyfeillion
 
Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - gosod y Memorandwm Esboniadol diwygiedig a chyhoeddi'r Asesiadau Effaith diweddaraf!
 
Yr wythnos yma, gosodwyd Memorandwm Esboniadol diwygiedig Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae wedi'i ddiweddaru i adlewyrchu gwelliannau a wnaed i'r Bil yn ystod Gam 2 y broses ddeddfwriaethol. Mae'r Asesiadau Effaith diweddaraf o ran Hawliau Plant, Cydraddoldeb a'r Gymraeg hefyd wedi'u cyhoeddi. Disgwylir i weithdrefn Gam 3 gael ei chynnal yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Tachwedd.
 
Cliciwch i weld y Memorandwm Esboniadol diwygiedig:
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s68616/Memorandwm%20Esboniadol%20diwygiedig%20-%20Tachwedd%202017.pdf
 
Cliciwch i gael gwybod mwy am 11 nod craidd y Bil a gweld yr Asesiadau Effaith diweddaraf:
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/additional-learning-special-educational-needs/transformation-programme/legislation-and-statutory-guidance/?skip=1&lang=cy
 


Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Bill – Revised Explanatory Memorandum Laid and Updated Impact Assessments published!
 
This week the revised Explanatory Memorandum for the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Bill was laid before the National Assembly for Wales. It has been updated to reflect amendments made to the Bill during Stage 2 of the legislative process. Updated Children’s Rights, Equality and Welsh Language Impact Assessments have also been published. Stage 3 proceedings are due to take place in Plenary on 21 November.
 
View the Revised Explanatory Memorandum:
http://www.senedd.assembly.wales/documents/s68616/Revised%20Explanatory%20Memorandum%20-%20November%202017.pdf
 
Find out about the 11 core aims of the Bill and view the updated Impact Assessments:
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/additional-learning-special-educational-needs/transformation-programme/legislation-and-statutory-guidance/?lang=en
 

Tender for work around Team Around the Family

Merthyr Council is leading on a tender on behalf of the other local authorities in Wales for a short piece of work to develop a cost benefit methodology for Team Around the Family. All 22 LA’s have contributed some funding towards this and Merthyr has asked whether each LA can advertise the Sell2Wales opportunity via their local networks – hopefully you’re able to disseminate the below.

https://www.sell2wales.gov.wales/search/show/search_view.aspx?ID=NOV223250


Thursday, 16 November 2017

White Ribbon Day - You are invited to stand together against Domestic ViolenceProgramme for Powys White Ribbon Day 2017

Friday 24th November 10.30am

Council Chamber, Powys County Hall

Time
Session
Led by:
10.30
Introduction and welcome
Clr Dai Davies, Chairman of Powys County Council
10.40
The Voice of the Survivor
Wynne Roberts The Welfare, Ystradgynlais
11.00
The Whole School Approach to VAWDASV
Wieke Martin-Bishop, Hafan Cymru’s Spectrum Project
11.20
Ask Me: a Community Response to Domestic Violence.
Laura Dix, Women’s Aid.
11.40
White Ribbon Ambassadors.
Adrian Andrew, Powys County Council
11.50
Questions and comments
Clr Dai Davies
12.00
EndsIf you, or your organisation, works in the field of Violence against women, domestic abuse and sexual violence you may also want to display some promotional materials in the foyer area, just let me know if you want to take up this offer.


Duncan Kerr MA (SW), MBA.
Commissioning Manager VAWDASV
CYPP
Powys County Council
01597 826 526

Tuesday, 14 November 2017

Young reporters for the Environment

Calling all budding journalists

Keep Wales Tidy is thrilled to bring Young Reporters for the Environment (YRE) to Wales.
Keep Wales Tidy is the national operator for the YRE Litter Less Campaign and can’t wait to hear from schools, colleges and youth organisations in Wales who are ready for a journalistic challenge. Each entry will produce a piece of investigative journalism about a local litter issue such as marine litter and share the results with their community and an international ‘sister’ organisation.

Joanna Friedli YRE Co-ordinator for Wales says;
This is a really exciting opportunity for students aged between 11-21 to get involved and raise awareness of the effect of litter and waste on the local environment whilst increasing their knowledge and practical skills in preventing and managing litter and waste. I’m looking forward to seeing original solutions to local litter issues and some innovative ways of reporting using digital skills to produce film and photography as well as written articles.”

Organisations should express interest with Keep Wales Tidy by 21 Nov yre@keepwalestidy.cymru and be ready to submit their entry in March 2018.

Lesley Jones, Chief Executive of Keep Wales Tidy, says;
Young Reporters for the Environment celebrates talented young people who express a passion for protecting our planet. We’re looking forward to involving them in our work to tackle litter issues, particularly in raising awareness of the devastating impact that marine litter has around the world.”

The YRE Litter Less Campaign aims to engage and educate children and young people on the issue of litter and encourage them to make positive choices. It is an international competition and Welsh national winners from within three categories and age groups will be considered for an international competition.
The Litter Less Campaign is a joint initiative between the Wrigley Company Foundation and FEE. It aims to reduce litter and affect long term behaviour change among youth around the world.

NOTES TO EDITORS

  1. For more information please visit https://www.keepwalestidy.cymru/yre or contact nia.lloyd@keepwalestidy.cymru 

  1. Keep Wales Tidy is a registered charity working across Wales to protect our environment for now and for the future. Our website is at https://www.keepwalestidy.cymru

Yn galw ar Newyddiadurwyr Brwd

Mae’n bleser gan Cadwch Gymru’n Daclus gyflwyno Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd (YRE) i Gymru.
Cadwch Gymru’n Daclus yw gweithredwr cenedlaethol Ymgyrch ‘Litter Less’ YRE ac maent yn awyddus iawn i glywed gan ysgolion, colegau a sefydliadau ieuenctid yng Nghymru sy’n barod am her newyddiadurol.  Bydd pob ymgais yn cynhyrchu darn o newyddiaduriaeth ymchwiliol ynglŷn â phroblem sbwriel leol ac yna’n rhannu’r canlyniadau gyda’u cymuned a ‘chwaer’ sefydliad rhyngwladol.

Dywedodd Joanna Friedli, Cydlynydd YRE yng Nghymru “Mae hwn yn gyfle cyffrous iawn i fyfyrwyr rhwng 11 a 21 oed gyfranogi a chodi ymwybyddiaeth o effaith sbwriel a gwastraff ar yr amgylchedd lleol a chynyddu eu gwybodaeth a’u sgiliau ymarferol eu hunain o ran atal a rheoli sbwriel a gwastraff.  Rwy’n edrych ymlaen at weld atebion gwreiddiol i broblemau sbwriel lleol a rhai ffyrdd dyfeisgar o gyflwyno adroddiadau, gan ddefnyddio sgiliau digidol i gynhyrchu ffilm a ffotograffiaeth, yn ogystal ag erthyglau ysgrifenedig.”
Dylai sefydliadau fynegi diddordeb i Cadwch Gymru’n Daclus erbyn 21 Tachwedd yre@keepwalestidy.cymru a bod yn barod i gyflwyno eu cyflwyniadau erbyn Mawrth 2018.

Mae ymgyrch ‘Litter Less’ YRE yn ceisio ymgysylltu ac addysgu plant a phobl ifanc am y broblem o sbwriel a’u hannog i wneud dewisiadau cadarnhaol.  Mae hon yn gystadleuaeth ryngwladol a bydd enillwyr cenedlaethol o 3 chategori a grŵp oedran yng Nghymru yn cael eu hystyried ar gyfer cystadleuaeth ryngwladol.
Mae’r Ymgyrch ‘Litter Less’ yn fenter ar y cyd rhwng Sefydliad Cwmni Wrigley a’r Sefydliad dros Addysg Amgylcheddol.  Ei nod yw lleihau sbwriel ac ysgogi newid hirdymor i agwedd pobl ifanc o amgylch y byd.


NODIADAU I OLYGYDDION


  1. Am wybodaeth bellach ewch i https://www.keepwalestidy.cymru/yrec neu cysylltwch â nia.lloyd@keepwalestidy.cymru 

  1. Mae Cadwch Gymru’n daclus yn elusen gofrestredig sy’n gweithio ledled Cymru i ddiogelu ein hamgylchedd nawr ac ar gyfer y dyfodol. Mae ein gwefan yn https://www.keepwalestidy.cymru/cy

Child Care Capacity in Wales

Welsh Government has recently published a report on Childcare Capacity in Wales, which aims to determine the ability of the existing childcare market to provide for the potential future demands for childcare, particularly when the new Childcare Offer is introduced.

To view the report in full or just a summary, please follow this link: http://gov.wales/statistics-and-research/childcare-capacity-wales/?lang=en

National Safeguarding Week 13 - 17 November

National Safeguarding Week 13 – 17th NovemberThis week aims to:

·        * deliver awareness raising events for the general public and professionals to reinforce the messages around safeguarding children and adults at risk,
·        * raise awareness of the role of 'everyone' in safeguarding children and adults at risk and;
·        * highlight available support and intervention in Mid & West Wales.

Here is the link to the regional programme of events for Safeguarding Week: http://cysur.wales/media/122706/Mid-West-Wales-NSW-Programme-2017-PUBLIC.pdf

To access the information and resources from CYSUR (Mid and West Wales Safeguarding Board) to help you promote Safeguarding go to:
http://cysur.wales/home/national-safeguarding-week-2017/

The  CYSUR website has information and factsheets on the following:
Keeping Children Safe - a Guide for Parents and Carers
Child Exploitation and Online Protection (CEOP) service
Keeping it Together: New Book for Parents Coping with CSE
Staying Safe Online: Parental Control Software
How Effective is Parental Control Software?
Your Family Friend: Support and Help for Parents and Guardians in Wales
Kidscape - advice about Bullying, helpline & anti-bullying resources
Family Rights Group
Child Rights International Network (CRIN)
The Prince's Trust
Kinship Care Guide for Wales
Teenagers: sexual health and behaviour factsheet

PAVO Development Team can help your organisation check the policies and procedures you have regarding safeguarding and child protection are robust. Call 01597 822 191
For Childcare providers Cymryd Rhan can offer similar support. Call 01597  828 050

Powys County Council  offer training on Safeguarding - go to:

Children in Wales offer training on Safeguarding eg:
E Safety: Supporting Parents to keep children safe online- 30th November
Introduction to Self harm and suicide – 5th December
Keeping our Children Safe: for Designated person for Child Protection – 9th January 2018.
For these and other courses go to:
Tuesday, 7 November 2017

Workshops - Disability Wales

Anfonwyd ar ran Anabledd Cymru  / Sent on behalf of Disability Wales

Get Involved!

Disability Wales are inviting disabled and non-disabled women in Wales to attend our upcoming workshops.  They will be a chance to discuss how you feel you are represented within society, create campaigns ideas and key messages aimed to challenge stereotypes and improve the aspirations and confidence of disabled women.

Workshop dates / locations:

·        Wednesday 6th December, The Sbectrwm Centre, Fairwater, Cardiff
·        Friday 8th  December,  Glyndwr University, Wrexham
·        Wednesday 10th January 2018 young disabled people’s workshop, Picton Centre, Haverford West

Spaces are limited, reserve your place online at: https://www.eventbrite.co.uk/o/disability-wales-14041738910
The workshops will start at 10:00 am and finish at 4:30 pm Refreshments and lunch will be provided.

For more information and to book your place contact:
Disability Wales on 029 20887325 or email info@disabilitywales.org

Embolden is sponsored by Spirit of 2012 and The Fawcett Society.

Monday, 6 November 2017

Meeting to discuss CSSIW report upon Powys County Council's Children's Services

PAVO will be holding a meeting for interested voluntary organisations on Wednesday 8 November (10.00am -12.30pm) at the PAVO Offices in Llandrindod Wells to discuss the recent  CSSIW report upon Powys County Council's Children's Service . 

Powys County Council has published an initial outline of the action it intends to undertake in the preparation of an improvement action plan; including a commitment to " ensuring that all agencies concerned with protecting and improving outcomes for children and young people will work together to deliver improvements"A multi agency improvement board, which involves representatives from a number of independent agencies including PAVO, has been established to inform and address the the improvement actions which the CSSIW report requires. 
This is a significant opportunity for voluntary organisations in Powys who work with Children's Services or support users of Children's Services, to share your experiences and insights to help inform the the work to be done to improve Children's Services. 
The meeting will be an opportunity to:
  • Review the finding of the CSSIW report
  • Share and capture organisations' experiences and insights about Children's Services in Powys
  • Begin a conversation about how the Sector may wish to engage in helping inform Powys' improvement plan
If you or other members of your organisation wish to attend, please book your place by calling 01597 822 191 or email darren.smith@pavo.org.uk


You can read or download the CSSIW's report at: cssiw.org.uk/our-reports/local-authority-report/2017/171017-childrens-services-powys/.