submitting articles for this site

If you wish to have any news relating to services for children and their families published onto this site please forward items to PAVO via email: info@pavo.org.uk. Preferably send attachments in Word or publisher rather than pdf format.

If you wish to have further information about anything appearing here please do contact PAVO via the HelpDesk email: info@pavo.org.uk or phone: 0845 009 3288

If any of the links to documents, surveys or other websites don't work please do let us know and we will try again.

See our Sister Blog: PAVO Powys Play Partnership -http://powysplaypartnership.blogspot.co.uk/


Wednesday, 19 October 2016

PAVO AGM - Nominations request 2016

PAVO is inviting nominations from individuals who wish to stand for election to their Board of Trustees at the AGM on Tuesday 8th November 2016. The relevant documentation is available on our website http://www.pavo.org.uk/about-pavo/pavo-agm-2016.html#c8008or if you require copies to be posted to you please contact us.


Please note that the closing date for nominations is 21st October at 12 noon.

Please pass this information on to anyone that you know who may be interested in standing. We are looking for nominees with skills, knowledge or expertise that will further enhance the governance of the organisation.

Nominations must be endorsed by a PAVO member organisation, but nominees do not need to be a member of that organisation.

Trustees are not remunerated but all related expenses are reimbursed.

For more information about this opportunity please see the PAVO websitewww.pavo.org.uk/about-pavo or contact: Angela Owen, Plas Dolerw, Newtown, SY16 2EH 01686 626220 angela.owen@pavo.org.uk

Wednesday, 28 September 2016

Coffee Morning at the NIFC Centre


Please see the above invite to the world’s biggest coffee morning in aid of Cancer Macmillan Care on Friday 30th September at The Newtown Integrated Family Centre

EVERYONE WELCOME, please come along and join us ……spread the word and circulate this email to anyone you think would be interested in coming along

Hope to see you all there

HYFFORDDIANT: Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol wrth Ddiogelu Plant | TRAINING: Cultural Awareness in Safeguarding Children
Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol wrth Ddiogelu Plant
  
12 Hydref 2016, Caerdydd -  
16 Tachwedd 2016, Y Rhyl - Archebwch Ar-lein
 
 
Mae deall gwahaniaethau diwylliannol yn elfen bwysig o waith effeithiol gyda theuluoedd a phlant. Gall ymarferwyr a rheolwyr fod yn amharod i ymdrin â phryderon ynghylch lles plant oherwydd eu bod yn ofni cael eu cyhuddo o fod yn hiliol, yn anoddefgar neu'n rhagfarnllyd. Mae sicrhau cydbwysedd rhwng sensitifrwydd diwylliannol a gwneud dyfarniadau Gorllewinol ynghylch lles plant yn anodd.
 
Nod y cwrs hwn yw cynyddu ymwybyddiaeth o hunaniaeth ddiwylliannol, ethnig a chrefyddol wrth ystyried materion diogelu mewn teuluoedd mudol, rhai sy'n ceisio lloches a ffoaduriaid. Bydd yn cynyddu'r ddealltwriaeth o risgiau diogelu penodol mewn teuluoedd a chymunedau ac yn meithrin hyder wrth ymdrin â materion diogelu gyda theuluoedd.
 
Mae'r cwrs ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio gyda theuluoedd sy'n ceisio lloches, ffoaduriaid, neu deuluoedd mudol eraill BAME, mewn sefydliadau statudol, gofal cymdeithasol, iechyd neu addysg, grwpiau cymunedol a chymunedau o ffoaduriaid, gan gynnwys Dechrau'n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, Cymunedau yn Gyntaf, IFST ac ati.
 
Bydd y cwrs hwn yn cynnwys:
 • Amddiffyn plant trwy lens ddiwylliannol
 • Persbectifau diwylliannol ar fagu plant ymhlith teuluoedd o fewnfudwyr sy'n dod i Gymru
 • Llurgunio Organau Rhywiol Merched, Trais ar sail 'Anrhydedd', Priodas dan Orfod, Cam-drin sy'n gysylltiedig â Chred mewn Dewiniaeth
 • Hybu dulliau rhianta cadarnhaol ymhlith teuluoedd o fewnfudwyr
Ynghylch yr Hyfforddwr
Mae Cheryl Martin wedi gweithio gyda cheiswyr lloches dros nifer o flynyddoedd ac wedi datblygu'r cwrs yma drwy ei phrofiad o weithio gyda theuluoedd a gwarchod plant o fewn y cyd-destun diwylliannol.
Yn y gorffennol bu'n gweithio fel Rheolwr Gwasanaethau Plant gyda Chymorth i Fenywod yng Nghymru, y sefydliad dros gam-drin yn y cartref. Mae hefyd wedi hyfforddi ar osodiad cyfiawnder ieuenctid. Mae Cheryl yn gwnselydd cymwysedig ac yn ymarferydd datrys gwrthdaro yn gweithio fel cyfryngwr annibynnol dros nifer o flynyddoedd. Roedd yn ymddiriedolwr ac yn gadeirydd ar ddwy elusen dros y 12 mlynedd ddiwethaf.
Fel Hyfforddwr Achrededig Lefel 3 mae Cheryl wedi cyflwyno hyfforddiant mewn cam-drin yn y cartref a diogelu plant i gynulleidfa eang, yn cynnwys hyfforddiant aml-asiantaeth, statudol, gwirfoddol a phroffesiynol.
COST
Aelodau £80                         Heb fod yn aelodau £100
 
Mae rhai o'n cyfranogwyr cwrs blaenorol wedi gwneud y sylwadau canlynol: 

"Mae wedi bod yn ddiwrnod hynod ddifyr a llawn gwybodaeth - diolch"

"Cwrs diddorol iawn, y gwnes i ei fwynhau'n fawr. Hyfforddwr rhagorol. Diolch"

"Diddorol a defnyddiol iawn. Fe wnes i fwynhau'n arbennig cael gwybodaeth benodol am draddodiadau diwylliannol, e.e. Dewiniaeth, FGM"

"Cwrs da iawn, gydag amrywiaeth o weithgareddau ymarferol i ymgysylltu â'r grwpiau trafod. Wedi'i addysgu'n glir, gyda llu o ffeithiau diddorol. At ei gilydd, sesiwn hyfforddi ragorol, gyda digon i gnoi cil arno"

"Difyr, yn gwneud i chi feddwl, ac yn ddefnyddiol ar gyfer ymarfer"

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk
Os oes gennych ddiddordeb yng nghyrsiau Plant yng Nghymru yn y dyfodol, 

**Cofiwch y gallwch fynychu am gyfradd ratach os yw'ch corff chi'n aelod o Plant yng Nghymru. Ymunwch yma**
Cultural Awareness in 
Safeguarding Children
 translation
12 October 2016, Cardiff - Book Online
16 November 2016, Rhyl - Book Online
 
A one-day course
 
Understanding cultural differences is an important component in effective working with families and children. Practitioners and managers can be reluctant to address child welfare concerns because they fear being accused of racism, intolerance or prejudice. Getting the balance right between cultural sensitivity and making Westernised judgements on child welfare is difficult.

The aim of this course is to raise awareness of cultural, ethnic and religious identities when considering safeguarding issues within asylum seeking, refugee and migrant families. It will increase the understanding of particular safeguarding risks within families and communities and enhance confidence in addressing safeguarding issues with families.

The course is for anyone working with asylum seeking, refugee or other BAME migrant families, in statutory, social care, health or education, community groups and refugee community organisations, including Flying Start, Families First, Communities First, IFST, etc...

This course will include:
 • Child protection through a cultural lens
 • Cultural perspectives on parenting in immigrant families arriving in Wales
 • Female Genital Mutilation, 'Honour' Violence, Forced Marriage, Abuse Linked to a belief in Witchcraft
 • Promoting positive parenting in immigrant families 
About the Trainer
Cheryl Martin has worked with asylum seekers and refugees over a number of years and developed this course from her experiences of working with families and safeguarding children within a cultural context.

She has previously worked as Children's Services Manager at Welsh Women's Aid, the national umbrella organisation for domestic abuse in Wales and has experience of delivering training in a youth justice setting. Cheryl is a qualified counsellor and conflict resolution practitioner, working as an independent mediator for a number of years. She has been a Trustee and chair of two charities over the past 12 years.

As a Level 3 Accredited Trainer Cheryl has delivered training in different settings to a wide range of audiences, including multi-agency training, statutory and voluntary agencies and professionals.

COST
Members £80                    Non members £100

Some of our previous course participants have made the following comments: 

"It has been a thoroughly informative and enjoyable day - thank you'"

"Really interesting and enjoyable course. Excellent trainer. Thank you"

"Really interesting and helpful. Particularly enjoyed specific information about cultural traditions e.g. Witchcraft, FGM"

"Very good course, variety of practical activities to engage discussion groups. Clearly taught with a multitude of interesting facts. Overall, an excellent training session with plenty of food for thought'"

"Enjoyable, thought provoking and useful for practice"

This course is also offered as in-house training, please contact training@childreninwales.org.uk for more information.
If you are interested in Children in Wales courses, please visit our website or join our mailing list.

**Remember that you can attend at a cheaper rate if your organisation is a member of Children in Wales. Join here**

Free resources launched


I am delighted to announce that the resources for Holocaust Memorial Day 2017 have been launched. If you would like a copy of our bilingual pack then please click on the link below and scroll down the webspage:If your activity includes visual arts – dance, drama, 2D and 3D art work, film, photography then please let me know. I am currently assisting the Welsh Government and Cardiff City and County Council on the Wales National event and we would like to showcase work developed for HMD 2017.

The website contains lesson and assembly plans, life stories specifically developed for this year’s theme along with advice on films, books and lot lots more. This year we have developed a set of recipe cards if you fancy some cultural cooking. If you need help in trying to find something specifically please let me know and I will try and help.

There are still a limited number of places left on our workshops, please click on the links below and these will take you to the Eventbrite website.

 • Cardiff  - Friday 4th November 10am-1pm Chapter Arts Centre
 • Liverpool - Friday 21st October 1pm-4pm Merseytravel Head office
Once you know what you would like to do to mark HMD then please let me know and register it onto the HMD website:The ABC Model to dynamic risk management / Y Model ABC ar gyfer rheoli risg deinamig

The ABC Model to 
dynamic risk management

 
This guidance paper provides a summary of a detailed risk-benefit assessment that considers common but potentially hazardous play behaviours displayed by children during staffed play sessions.

Play Wales, in partnership with Simon Bazley (Playful Futures), worked with Wrexham’s Play Development Team to develop an approach to behaviour based risk-benefit assessment.  Further work between the play development team and staff from The Land adventure playground has led to the development of The ABC Model for the Dynamic Risk Management of Common but Potentially Hazardous Play Behaviours.

The guidance paper is intended to support dynamic risk assessment by practitioners when working with playing children. It recognises that, whilst children’s play behaviours can be complex and present themselves in many different forms, the ways in which serious harm might occur are likely to be similar across different forms of behaviour. For example, the ways injury could occur, and the factors that practitioners need to take into consideration, are likely to be similar whether children are climbing a tree, swinging on a rope or sliding down a mud bank.

As a result we have developed guidance to support risk-benefit assessment that can be applied to a wide range of behaviours – rather than having many different activity-based assessments that in practice duplicate one another. This guidance is intended to complement other risk-benefit assessment systems.

It is written by Mike Barclay (Wrexham Play Development team), Simon Bazley (Playful Futures) and Dave Bullough (The Land) and published by Play Wales.

Download | view online

Y Model ABC ar gyfer 
rheoli risg deinamig

 

Mae’r papur cyfarwyddyd yma’n cyflwyno crynodeb o asesiad risg-budd manwl sy’n ystyried ymddygiadau chwarae cyffredin, ond allai fod yn beryglus, y bydd plant yn eu harddangos yn ystod sesiynau chwarae wedi eu staffio.

Gweithiodd Chwarae Cymru, mewn partneriaeth gyda Simon Bazley (Playful Futures), â Thîm Datblygu Chwarae Wrecsam i ddatblygu dull asesu risg-budd ar sail ymddygiad. Yn sgîl gwaith pellach gan y tîm datblygu chwarae a staff maes chwarae antur The Land, datblygwyd y Model ABC ar gyfer rheoli risg deinamig yng nghyswllt ymddygiad chwarae cyffredin a all fod yn beryglus. 

Bwriedir i’r papur canllaw yma gefnogi asesu risg deinamig gan ymarferwyr wrth weithio gyda phlant sy’n chwarae. Mae'n cydnabod, er y gall ymddygiad chwarae plant fod yn gymhleth a chymryd sawl ffurf wahanol, ei bod hi'n debygol y bydd yr union ffyrdd y gallai niwed difrifol ddigwydd yn debyg ar draws gwahanol fathau o ymddygiad. Er enghraifft, mae’r ffyrdd y gallai anaf ddigwydd, a’r ffactorau y bydd angen i ymarferwyr eu hystyried, yn debygol o fod yn debyg waeth os yw’r plentyn yn dringo coeden, siglo ar raff neu’n llithro i lawr torlan fwdlyd.

O ganlyniad rydym wedi datblygu cyfarwyddyd i gefnogi asesu risg-budd y gellir ei ddefnyddio gydag ystod eang o ymddygiad yn hytrach na llawer o asesiadau ar sail gweithgaredd sydd, ar lefel ymarferol, yn dyblygu ei gilydd. Bwriedir i’r papur cyfarwyddyd yma ategu systemau asesu risg-budd eraill.

Ysgrifennwyd gan Mike Barclay (Tîm Datblygu Chwarae Wrecsam), Simon Bazley (Playful Futures) a Dave Bullough (The Land) ac fe’i cyhoeddwyd gan Chwarae Cymru.

Lawrlwytho | Gweld ar-lein

Child Protection Fora - Save The Date

Please book your places via Trent Self Service or email pwbotu@powys.gov.uk or telephone 01597 827507

An opportunity to express your views on the approach to developing a new suite of Health and Social Care and Childcare (including playwork) qualifications [Levels 1-5].

Dear Colleague, 
In July 2016 Qualifications Wales published its report on the sector review of qualifications and the qualification system in Health and Social Care (including Childcare and Playwork). In the report Qualifications Wales committed to overseeing the development of a new suite of qualifications to meet the needs of learners in Wales. 
Having considered how it might best meet this commitment Qualifications Wales is now considering imposing a ‘restriction’ on a new suite of qualifications for the sector. Should it choose to follow this course of action, from September 2019 only one approved version of each of those qualifications would be approved for use on funded programmes of learning in Wales.
Qualifications Wales has produced a consultation document to explain the options being considered. The consultation document and survey questions can be accessed here.
This consultation is an opportunity for awarding bodies, learning providers and any other interested parties to provide feedback on their preferred approach. 
Play Wales is keen to encourage a considered response from everyone in the playwork sector as these proposed changes could have a significant impact on the delivery and attainment of playwork qualifications in Wales. Furthermore the decision in Wales could in the longer term, have an impact on the playwork sector throughout the UK
Please find the Play Wales’ draft consultation response attached. To ensure we are most effectively representing the views of our sector, we would welcome comments to help inform our final response by email to workforce@playwales.org.uk by Wednesday 28 September.
You may also wish to use this draft and our final response to help you in preparing your response. 
The consultation closes at 6.00pm on 5 October 2016.

Friday, 2 September 2016

Direct Payment Support Specification Design Workshop

This workshop is for service users, carers and family members only. The workshop is an opportunity for all stakeholders to review and shape the future service specification for direct payment support.

This forms part of a wider recommissioning project which is looking to recommission the service with a service live date of 1st April 2017. All stakeholders are welcome to attend the workshop to feed into and help develop the specification. 

Places are available by booking only by emailing Joanna.harris@powys.gov.uk or calling 01597826061. If anyone would like further information about the project or who is unable to attend and would like to feed in their views in an alternative way then contact the above.

 2pm – 5pm, 15th September 2016
Smithfield Meeting Room, Antur Gwy, Builth Wells 

Spirit 2016 - Playful Communities/ Ysbryd 2016 - Cymunedau Chwareus

Spirit 2016


Playful Communities 

20 October 2016
Holiday Inn, Cardiff

Why come to Spirit?

We have put together a programme of inspirational outstanding speakers interspersed with a range of creative, challenging and motivating workshops to refresh your practice.

There is the opportunity to debate, discuss create, network and increase your professional development so you will feel inspired to facilitate the best play for the children you work with.

This year we will be exploring play in the public realm, and the challenges/barriers to providing for playful communities.  We will also be sharing examples of good practice for all those who want to improve children's mental and physical health and well-being and help make Wales a play-friendly country.

Who should attend?

Playworkers and play professionals, people working in communities, youth and community workers, town and community councils, housing associations, community regeneration officers, and anyone with an interest in or responsibility for children's play.

Keynote speakers include: Workshops confirmed so far:
 • Street Play: Myth Busting, challenges and possibilities, Alice Ferguson, Playing Out
 • Play sufficiency through the voices of children, Mike Barclay and Jonny Neen, Wrexham CBC
More workshops to be announced soon!

*Special rate for students in full-time education or P3/MAHPS learners

 
Book now


Ysbryd 2016


Cymunedau Chwareus

20 Hydref 2016
Holiday Inn, Caerdydd


Pam dod i Ysbryd?

Rydyn ni wedi llunio rhaglen o siaradwyr neilltuol a fydd yn eich ysbrydoli, ynghyd ag ystod o weithdai creadigol, heriol ac ysgogol i loywi eich ymarfer.

Bydd cyfle i ddadlau, trafod, creu, rhwydweithio a chynyddu eich datblygiad proffesiynol er mwyn eich ysbrydoli i hwyluso’r cyfleoedd chwarae gorau i’r plant rydych chi’n gweithio gyda nhw.

Eleni byddwn yn archwilio chwarae yn y fro gyhoeddus, a’r heriau / rhwystrau i ddarparu ar gyfer cymunedau chwareus. Byddwn hefyd yn rhannu esiamplau o arfer da ar gyfer pawb sydd am wella iechyd meddyliol a chorfforol plant a helpu i wneud Cymru’n wlad chwarae-gyfeillgar.

Pwy ddylai ddod?

Gweithwyr chwarae a gweithwyr proffesiynol ym maes chwarae, pobl sy’n gweithio yn y gymuned, gweithwyr cymunedol a ieuenctid, cynghorau cymunedol a threfol, mudiadau tai, swyddogion adfywio cymunedau, ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn, neu â chyfrifoldeb am chwarae plant.

Siaradwyr gwadd:
Gweithdai wedi ei gardarnhau:
 • Chwarae ar y stryd: Chwalu celwyddau, heriau a phosibiliadau Alice Ferguson, Playing Out
 • Digonolrwydd chwarae – trwy leisiau’r plant Mike Barclay a Jonny Neen, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Cynhoeddir rhagor o weithdai yn fuan!
 
*Pris arbennig ar gyfer myfyrwyr mewn addysg llawn amser neu ddysgwyr P3/MAHPS
Archebwch le nawr